برونئی دارالسلام: حقوق و آزادی های پایه در قانون مجزات شرعی جدید نقض شده است

Brunei Darussalam: Fundamental Rights and Freedoms Violated under the new Shari’a Penal Code

پاسخ دهید