زنان و منابع طبیعی: باز کردن قفل توانمندی در برقراری صلح

این گزارش نگاهی است به توان بالقوه مشارکت زنان در فرایند برقراری صلح از زاویه منابع طبیعی٬ و پیوندی برقرار می کند میان روش های استفاده ٬ مدیریت و منفعت زنان از این منابع و دسترسی آنان به مشارکت در برقراری صلح. برای خواندن این گزارش به صورت کامل به این آدرس مراجعه کنید.

Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential

 

گلناز.ش

Tags: , , ,

پاسخ دهید