فاتو بنسودا، څارنوال محکمه جنایی بین المللی غرض آغاز تحقیقات درارتباط با وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان خواستار صلاحیت قضایی میباشد

امروز، جهت آغاز تحقیقات در ارتباط با جرایم جنگی و جنایات ضد بشری که در برخوردهایمسلحانهء جاری در جمهوری اسلامی افغانستان (منبعد افغانستان) بوقوع پیوسته است، څارنوال محکمه جنایی بین المللی (منبعد محکمه یا ICC) فاتو بنسودا از قُضات محکمه خواستار صلاحیت شد.

امروز، جهت آغاز تحقیقات در ارتباط با جرایم جنگی و جنایات ضد بشری که در برخوردهایمسلحانهء جاری در جمهوری اسلامی افغانستان (منبعد افغانستان) بوقوع پیوسته است، څارنوال محکمه جنایی بین المللی (منبعد محکمه یا ICC)، فاتو بنسودا از قُضات محکمه خواستار صلاحیت شد.

وضعیت افغانستان از سال ۲۰۰۶ توسط دفتر څارنوالی مورد بررسی های مقدماتی قرار دارد. بعد از بررسی های جامع و دقیق معلومات مورد قابل دسترس به څارنوالی، څارنوال تصمیم دارد که بر حسب معلومات  دقیق  راجع به اوضاع افغانستان تحقیقات و بررسی ها را، با تطبیق معیارهایحقوقی معاهد روم، آغاز نماید.

ازینرو چنانچه معیارهای معاهده ایجاب میکند، بمنظور آغاز تحقیقات در مورد جنایات که بر حسب ادعا در قلمرو افغانستان از تاریخ ۱ ماه می سال ۲۰۰۳ و همچنان سایر جنایات که ارتباط با برخورد های مسلحانه در افغانستان دارد و از تاریخ ۱ ماه جولای سال ۲۰۰۲ بوقوع پیوسته اند، څارنوال از محکمه سوم مقدماتی اجازهء تحقیقات نمود. محکمه در ارتباط با سایر جرایم که قبل از تواریخ متذکره بوقوع پیوسته اند، صلاحیت قضایی ندارد.

در نتیجهء بررسی ها، دفتر څارنوالی به یقین کامل گفته میتواند که کتگوری  ذیل ارتکاب جرایم در حیطهء صلاحیت محکمه بوقوع پیوسته است:

  1. جنایات ضد بشر و جنایات جنگی توسط طالبان و شبکهء حقانی وابسته به آنها؛
  1. جنایات جنگی توسط قوای ملی امنیتی افغان خصوصاً اعضای ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغان، و
  1. جنایات جنگی در توقیف خانه های مخفی در قلمرو افغانستان و قلمرو سایر کشور های عضو معاهده روم توسط منسوبین قوای مسلح ایالات متحده و اعضای شبکهء سی آی ای بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴.

څارنوالی معلومات قابل دسترس را راجع به هر گونه اقدمات ملی مربوطه و واقعی در ارتباط با رفتار گروه های مشخص ارزیابی نموده است. در پرتو سنگینی جنایات ایکه بوقوع پیوسته و تفصیلات آن در درخواست درج گردیده و فقدان اقدامات ملی مرتبط علیه کسانی ایکه بیشترین مسؤلیت جنایات جدی جنگ را بعهده دارد، څارنوال معتقد است که قضایای بالقوه که وی آنرا تشخیص نموده و از بابت بررسی های اوضاع برخاسته میشوند مطابق بند ب فقره ۱ ماده ۵۳ (۵۳(۱)(b)) قابل قبول خواهد بود.

علاوه بر این، با درنظرداشت سنگینی جرایم و منافع قربانیان، څارنوالی به باور کامل گفته میتواند که هیچ گونه دلایل کافی وجود ندارد که آغاز بررسی و تحقیقات به نفع عدالت تمام نخواهد شد.

امروز، مطابق اصول قابل تطبیق، څارنوال همچنان به اطلاع قربانیان و نماینده گان حقوقی آنها میرساند که وی قصد دارد غرض آغاز بررسی اوضاع افغانستان درخواست صلاحیت ارایه نموده و آنها  شکایات خویش را به قُضات محکمه سوم مقدماتی الی تاریخ ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۸ مبنی بر درخواست وی ارسال نمایند.

هرگاه محکمه مقدماتی غرض آغاز تحقیقات، چنانچه در معاهده روم تصریح گردیده، به څارنوال صلاحیت تفویض نماید، یگانه هدف څارنوالی تحقیق و بررسی مستقل، غیرجانبدارانه و واقعی جنایات جنگی و جنایات ضد بشری میباشد که بر حسب ادعا در وضعیت افغانسان بوقوع پیوسته اند.

بنابر مدارک ایکه از طرف څارنوالی در جریان تحقیقات جمع آوری گردیده، در صورت تفویض صلاحیت، څارنوال میتواند به قُضات محکمه جنایی بین المللی درخواست ارایه نماید که بعنوان یک اصل علیه کسانیکه بیشترین مسؤلیت جنایات شکنجه ای مورد ادعا را در ارتباط با اوضاع افغانستان بدوش دارد، احضاریه صادر نموده و یا هم حُکم گرفتاری آنها را صادر نمایند، مهم نیست که مرتکبین چه کسانی اند.

دفتر څارنوالی محکمه جنایی بین المللی بررسی های مقدماتی، تحقیقات و تعقیب جنایات مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مستقلا” و بیطرفانه انجام می دهد. این دفتر تا کنون تحقیقاتیدرکشورهای زیرانجام داده است:بوروندی؛ یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری افریقای مرکزی (دو تحقیق جداگانه)؛ کنیا؛ لیبی؛ ساحل عاج، مالی و گرجستان. این دفتر همچنین درحال انجام تحقیقات مقدماتی درارتباط با وضعیت کشورهای زیر می باشد: افغانستان؛ کشتی های ثبت شدهکوموروس، یونان و کامبوج؛ کلمبیا؛ گابون؛ گینه؛ عراق/انگلستان؛ فلسطین؛ نیجریا و اوکرائین.

درخواست څارنوال بمنظور اخذ صلاحیت تحقیقات مطابق ماده پانزدهم

تحقیقات مطابق ماده پانزدهم خلاصه درخواست څارنوال بمنظور اخذ صلاحی

اعلامیه عمومی څارنوال محکمه جنایی بین المللی قربانیان جنایاتی که حسب ادعا درچارچوب جنگ های مسلحانه درافغانستان  بوقوع پیوسته است

OTPNewsDesk@icc-cpi.intمآخذ : دفتر څارنوال |

Source : Office of the Prosecutor

پاسخ دهید