Posts Tagged ‘برابری جنسیتی’

فراخوان جمعی از زنان کنشگر مدنی و سیاسی کرد برای ارزیابی برابری جنسیتی در احزاب کرد

سه شنبه, 10 ژوئن 2014
gender equality

دمکراسی و آزادی شعار همیشگی جنبش سیاسی کردها بودە است. همگی واقفیم کە آزادی و دمکراسی بدون حضور فعال زنان و بدون زدودن آثار تبعیض جنسیتی و رفع موانع حضور زنان محقق نخواهد شد. هرچند کە زنان کرد شجاعانە در جنبش کرد شرکت داشتەاند اما هیچگاه جایگاه شایستەی خود را در سطح رهبری احزاب بدست نیاوردەاند.

ادامه مطلب...

برابری جنسیتی = برابری در کار خانگی

چهار شنبه, 12 مارس 2014

اگر به دنبال برابری جنسیتی هستید شاید بهتر باشد از کار خانگی شروع کنید. بسیاری از مردان در کار خانگی کمک می کنند٬ و بعضی از آنها این کار را بدون این که از آنها درخواست شود انجام می‌دهند؛ اما در بسیاری از کشورها اینطور نیست! البته طبق نمودار زیر، تعجبی هم ندارد! مردان در ترکیه٬ [...]

ادامه مطلب...