برابری جنسیتی = برابری در کار خانگی

اگر به دنبال برابری جنسیتی هستید شاید بهتر باشد از کار خانگی شروع کنید. بسیاری از مردان در کار خانگی کمک می کنند٬ و بعضی از آنها این کار را بدون این که از آنها درخواست شود انجام می‌دهند؛ اما در بسیاری از کشورها اینطور نیست!

البته طبق نمودار زیر، تعجبی هم ندارد! مردان در ترکیه٬ هند٬ کره و ژاپن کمتر از ۲۵ دقیقه در روز را به انجام کار خانگی اختصاص می‌د‌هند. این نشان می‌دهد که جوامع سنتی‌تر٬ برابری جنسیتی کمتری دارند. برای مثال هند در موارد بسیاری رتبه پایینی در برابری جنسیتی دارد. سازمان ملل، هند را در رتبه ۱۳۲ از ۱۴۸ در مورد برابری جنسیتی طبقه بندی کرده است. به دلیل آمار بالای خشونت جنسی، از نابرابری در انجام  کار خانگی، کمتر به عنوان شاخص استفاده می‌شود.

 

Gender Equality = Housework Equality. Check Out The List Of Countries Where Men Do More Housework!

Tags: , ,

پاسخ دهید