نشر جدید مساوات: “سیدا و قانون خانواده اسلامی: در جستجوی زمینه مشترک”

پروژه پژوهشی مساوات* درباره کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (سیدا) بهانه های احزاب دولتی را درباره اجرایی نکردن مواد سیدا در مورد قوانین خانواده و مواردی که منجر به تبعیض علیه زنان مسلمان می شود را بررسی کرده است. این تحقیق مدارک ۴۴ کشور دارای اقلیت یا اکثریت مسلمان که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به کمیته سیدا گزارش کرده اند را بررسی کرده است. این گزارش، روندهای شناسایی شده در این گزارش های دولتی را بررسی می کند، و پاسخ های مساوات در رد این توجیهات را بر اساس چارچوب کلی عمل ارائه می کند .این گزارش شامل پیشنهادهایی است برای کمیته سیدا، برای مشارکت جدی تر و گفتگوهای مفیدتر درباره ارتباط عملکردها و قوانین خانواده ا

Tags:

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.