برنامه عمل زنان در سازمان ملل متحد: به سوی پکن و پس از آن

پیشگفتار

‫این گزارش توسط مرکز منابع زنان شرکت گاه و به منظور تسهیل مشارکت زنان پاکستان و سازمانهای غیر‬
‫دولتی عالقه مند به شرکت در روند بازنگری کار پایه عمل پکن تهیه شده است.‬

‫شرکت گاه در سال ۹۹۹۱ ابتکار راه اندازی فرایند مرور دستاورد های پکن توسط نهاد های غیر دولتی پاکستان‬
‫را که بیش از صد سازمان، متخصص، زن و مرد عالقه مند و تعداد زیادی از مقامات دولتی را دور هم جمع‬
‫نمود، به وجود آورد. شرکت گاه در جمع بندی این گردهمایی اشاره میکند که قادر به هدایت این روند از سال‬
‫۰۰۰۲ به بعد نخواهد بود، این در حالی است که شرکت گاه اعتقاد دارد زنان بیرون از محافل رسمی می توانند‬
‫نقش مهمی را در تضمین اینکه نقطه نظرات، اولویتها و پیشنهادهایشان در برنامه کار زنان سازمان ملل وارد‬
‫شود، ایفا کنند.‬

‫شرکت گاه این گزارش را جهت تسهیل این امر تهیه دیده است. برنامه عمل زنان سازمان ملل: به سوی پکن‬

‫و پس از آن روند موجود و چگونگی مداخله و مشارکت سازمانها و فعاالن غیر دولتی در مرور اهداف پکن‬

‫را صرف نظر از اینکه این زنان در خانه باشند، در فعالیت های سازمان ملل مشارکت داشته باشند یا صرفا در‬

‫رویدادها و مجامع سازمانهای غیر دولتی مشارکت کنند ، تشریح می کند.‬

‫برنامه عمل زنان سازمان ملل: به سوی پکن و پس از آن حاوی اطالعات پایه درباره نحوه کار نظام سازمان‬
‫ملل، چهار کنفرانس جهانی زنان طی دو دهه ۵۹۹۱- ۵۷۹۱، و مشارکت سازمانهای غیر دولتی در سازمان‬
‫ملل بر اساس تجربیات شرکت گاه از رهبری روند مرور پکن + ۵ در پاکستان است. این مطلب با اطالعاتی‬
‫که از منابع متعدد سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل جمع آوری شده تکمیل شده است. این گزارش وقایع‬
‫گذشته و آینده را که در فرآیند مرور پکن +۰۱ موثر است و وب سایتها ی اصلی عرضه کننده اطالعات‬
‫بیشتر را فهرست کرده است.‬

فریدا شهید

فهرست مطالب:
‫فصل ۱: اطلاعات پایه‬

‫نظام سازمان ملل: سالهای ویژه زنان، دههها و کنفرانسها‬
‫نقش سازمانهای غیر دولتی در کنفرانسهای سازمان ملل‬
‫سازمانهای غیر دولتی چگونه میتوانند در جلسات مقدماتی و مالقات های ویژه سازمان ملل حضور یابند؟‬
‫پایش پیشرفت/عمل به تعهدات. مرورهای ۵ ساله‬

‫فصل ۲: کنفرانسهای زنان سازمان ملل‬

‫از کنفرانس مکزیک در ۵۷۹۱ تا پکن در ۵۹۹۱‬
‫کنفرانسهای جهانی زنان سازمان ملل ۵۹۹۱ – ۵۷۹۱‬
‫شرکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانس های جهانی زنان‬
‫سازمانهای غیر دولتی پاکستان و روند کنفرانس پکن‬

‫فصل ۳: بررسی پکن +۵ و سازمانهای غیر دولتی پاکستان‬

‫فرایند بازنگری در سازمان ملل‬
‫سازمانهای غیر دولتی در روند مرور تحقق اهداف در پکن + ۵‬
‫پاکستان و فرایند بازبینی روند در میان سازمانهای غیر دولتی آسیا پاسیفیک‬
‫دستاوردهای پکن+ ۵ : یک دور نمای غیر دولتی‬

‫فصل ۴: اکنون درکجا ایستاده ایم: کنفرانس پکن+۰۱ و انتخاب های ما‬

‫روند کار در سازمان ملل‬
‫مالحظات سازمانهای غیر دولتی درباره اهداف توسعه هزاره (‪)MDGS‬‬
‫سازمانهای غیر دولتی و روند کنفرانس پکن+ ۰۱‬
‫مشورتها ی درون منطقهای در تدارک پکن+ ۰۱ (داکا ۷- ۶ فوریه، ۴۰۰۲)‬
‫چهار چوب پیشنهادی و استراتژی فمینیستی برای کنفرانس پکن+ ۰۱ و پس از آن‬

‫فصل۵: چگونگی در روند بررسی دستاوردها در پکن+۰۱ مشارکت کنیم‬

‫مشارکت در داخل‬
‫برنامه ریزی برای مشارکت شما‬
‫دیگر امور اساسی‬
‫دستیابی به اجماع- مذاکره درباره اسناد‬
‫مشارکت در روند بررسی سازمان ملل‬

‫نمودار: مرور دستاوردها در پکن +۵ : چشم انداز پاکستان

متن کامل را در فایل پیوست بخوانید.
s agenda in the UN-Farsi-PDF_2011

Tags: , , ,

پاسخ دهید