اهداف توسعه هزاره

“اهداف توسعه هزاره” از انتشارات جدید ولوم است که با هدف بهره گیری پژوهشگران و فعالان حقوق زنان در ایران  ترجمه شده است.

در سال ۲۰۰۰، رهبران ۱۸۹کشور در اجلاس هزاره دورهم جمع شدند تا درباره هشت هدف توسعه هزاره مبنی بر و گرسنگی به میزان ۵۰درصد تا سال ۲۰۱۵، کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان، وارونه کردن ‫روند افزایش اج.آی. وی/ ایدز، افزایش برابری جنسی و ارتقاء توسعه پایدار محیط زیست توافق کنند۱٫ اهداف ‫توسعه هزاره مورد توافق دولتهای عضو سازمان ملل،از جمله پاکستان بعنوان چهارچوب ارزیابی پیشرفت جهانی ‫پذیرفته شد. در پاکستان اهداف توسعه هزاره از طریق سند استراتژی کاهش فقر به اجرا در آمده است.

‫اهداف توسعه هزاره اهداف زمان پندی شده و قابل اندازه گیری مربوط به فقر شدید با ابعاد چندگانه آن است. در ‫صورت تحقق این اهداف، بیش از ۵۰۰میلیون نفر از فقر شدید خلاصی می یابند و ۳۰۰میلیون نفر دیگر از گرسنگی ‫رنج نخواهند برد۲٫

‫اهداف توسعه هزاره برنامه عمل توسعه جهانی امروزی را شکل می دهد. این سند وابستگی بین فقر و شرایط اجتماعی ‫را نشان می دهد. چارچوب اهداف توسعه هزاره مبین این امر است که بدون دستیابی چشمگیر به اهداف سلامت، ‫امنیت غذایی، آموزش، توانمندسازی زنان و بهبود شرایط زندگی در زاغه نشین ها در بسیاری کشورها، فقر کاهش ‫نخواهد یافت۳٫ اگر چه چارچوب این اهداف که برای ارزیابی موفقیت (اقدامات و شاخص ها) بکار می روند، دارای ‫ضعف های اساسی است که ثابت شده است پرهزینه بوده و در صورت عدم اصلاح آن ممکن است دستیابی به اهداف ‫آن به شکست انجامد. برای مثال، چهارچوب اهداف توسعه هزاره به دسترسی عمومی به دانش و خدمات سالمت و ‫حقوق جنسی و باروری به عنوان یک هدف و یا حتی یک شاخص، اشاره ای نکرده است. بدین منظور فدراسیون بین ‫المللی وارد شدن با برنامه از زمان پذیرش اهداف توسعه هزاره وارد کردن سلامت و حقوق باروری را در چارچوب ‫این اهداف ، بعنوان یک حرکت جهانی رهبری کرده است. در همین راستا، گزارش پروژه هزاره۴ (سرمایه گذاری در ‫توسعه: برنامه عملی دستیابی به اهداف توسعه هزاره شامل عبارات قوی، استراتژی های مداخله، هدفها و شاخص ‫هایی در مورد سلامت و حقوق جنسی و باروری می باشد. یکی از «ده توصیه کلیدی» گزارش پروژه هزاره» – ‫تمرکز بر سالمت زنان و دختران (از جمله سلامت باروری) و نتایج آموزش، دسترسی به فرصت های اقتصادی و ‫سیاسی، حق کنترل برسرمایه و رهایی از خشونت» است.

‫قبول اهداف توسعه هزاره توسط حکومت پاکستان موجب الزام و تقید دولت به تعهدات تعیین شده در این اهداف و ‫وفاداری به برنامه عمل آن و کسب اطمینان از این که هیچ قانونی در کشور در تضاد با توافق های صورت گرفته در ‫قطعنامه نباشد، گردیده است.

‫تایید اهداف توسعه هزاره موجب بازسازی تعهدات حکومت پاکستان و در واقع پیشرفت قابل توجه آن شده است. ‫هر چند، همانطور که در آخرین گزارش پیشرفت اشاره شده و توسط حکومت پاکستان در نشست های متعدد مطرح ‫گردیده است، مواردی وجود دارند که باید مطرح شده و در اولویت قرار گیرند. این موارد در صورت اجرای استراتژی ‫ها و برنامه های موثرتر از سر راه برداشته خواهند شد. این امر، نیازمند مبانی دانشی و پژوهشی قوی تر برای درک ‫عوامل موثر بر دستیابی به اهداف توسعه هزاره می باشد. گردآوری، تنظیم و تحلیل دقیق و مرتبط اطلاعات و شاخص ‫هایی که آشکارا در چهارچوب این اهداف قرار دارند، برای حکومت و همکاران آن حیاتی است.

فهرست کتاب به شرح زیر است:

‫هدف ۳: ارتقا برابری جنسی و توانمند سازی زنان

هدف ۴: کاهش مرگ و میر کودک

‫ ‫هدف ۵: بهبود سلامت مادران

هدف۶: مبارزه بااج.آی.وی.ایدز ، مالاریا و دیگر بیماری ها

‫مجمع آوریل- جولای ۲۰۰۵

‫فهرست دسته ها/ تسهیل گرها

‫جلسه منتخب درون حکومتی و جامعه مدنی مربوط به اهداف توسعه هزاره

‫تعهدات اخیر

‫قطعنامه اسلام آباد

‫سرمایه گذاری برای توسعه یک برنامه عملی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ۲۰۰۵

‫سلامت و حقوق باروری و قوانین

‫برابری جنسی و توانمندسازی زنان

‫اهداف توسعه هزاره و سالمت مادران

کتاب را از فایل زیر دانلود کنید.

MDGs-farsi

با تماس با ولوم، ما را از نظرات خود مطلع کرده و نیز منابع تحقیقاتی مورد نیاز خود را درخواست کنید.

Tags: , , ,

پاسخ دهید