برابری جنسیتی و امنیت غذایی: توانمندسازی زنان به عنوان یک ابزار در برابر گرسنگی

امروزه نظر به تاثیر بر بهره وری کشاورزی در بحران اقتصاد جهانی‌، افزایش قیمت غذا و تغییرات آب و هوایی٬ امنیت غذایی و ریشه کن کردن گرسنگی  از مهمترین اولویت‌های دستور کار بین‌المللی هستند. تا حدی که نابرابری‌های جنسیتی به طور کلی‌ و شکاف جنسیتی در کشاورزی به طور خاص، که مانع دستیابی به این دو اولویت است، یکی‌ از نگرانیهای اصلی‌ به شمار می آید که نقشی‌ حیاتی‌ بر عهده زنان خرده مالک در خانوار و (برای ایجاد) امنیت غذایی جامعه، می گذارد.

انتشارات: بانک توسعه آسیا

متن کامل را از ابنجا دانلود کنید.

GENDER EQUALITY AND FOOD SECURITY: Women’s Empowerment as a Tool against Hunger

گلناز.ش

Tags: , , ,

پاسخ دهید