ایران: انتقاد از تبعیض در تسهیلات مسکن، پیشنهاد وزیر زن و دیدار با علما، بخشی از گزارش اخیر معاون امور زنان

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان، در صفحه فیس بوک خود گزارشی از اقدامات اخیر خود ارائه کرده است. این سومین گزارشی است که او پس از انتصاب به سمت جدید ارائه داده و چنان که گفته قصد دارد از این طریق با زنان کشور در ارتباط نزدیک تر قرار بگیرد.

مولاوردی از سفر یکروزه خود به شهر قم ودیدار با مراجع عظام درروز پنج شنبه گفته و اطهارامیدواری کرده است ” که با ارائه مسایل وموضوعات به محضر این بزرگواران وباتداوم این برنامه ها و تعامل بیشتر وباجلب مشارکت وحمایت وهمفکری بااین نهاد مهم وتاثیرگذار در حوزه زنان وخانواده بتوانیم به راهکارهای عملی وواقع بینانه ای برسیم”.  و افزوده : ” بی تردید بهبود وضعیت وپیشبرد وسامان امور مسئولیتی است که از توان یک معاونت وحتی یک قوه به تنهایی خارج است وهمیاری ومساعدت واراده وهمت جمعی را می طلبد.”

معاون رییس جمهور از جلسه چهارشنبه هیئت دولت و ارائه گزارش مجمع جهانی اقتصاد درخصوص شکاف جنسیتی درجهان ورتبه ایران -۱۳۰ از ۱۳۶- خبر داده است و این رتبه پایین را ” ناشی از درجا زدن در زمینه شاخص های عدم دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی وسیاسی” دانسته است. گرچه، به گفته او، به نظر برخی وزرا این رتبه نمی تواند واقعی باشد وباید دید که درتنظیم گزارش از کدام منبع یا منابع استفاده شده است.
او از نهادهای مدنی وفعالان حوزه زنان درتحلیل این گزارش وتطبیق آن با واقعیات جامعه و وضعیت زن ایرانی درخواست کمک کرد.  لزوم اخذ رضایت رسمی همسر برای ثبت نام زنان متاهل در مسکن مهر، انتقاد دیگری بود که مولاوردی در این جلسه به طرح مسکن مهر وارد کرده است و  آن را موجب “عدم دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی و محدودیت در مالکیت اموال غیر منقول برای زنان” دانست.

درمورد معرفی گزینه جدید برای وزارت ورزش وجوانان هم پیشنهاد معرفی یک خانم برای شکستن طلسم از سوی مواوردی مطرح شد که با ناامیسدی اظهار می کند “فکر نمی کنم بافضای حاکم بر حوزه ورزش وهژمونی دیدگاههایی خاص درآینده نزدیک چنین اتفاقی بیافتد ازسوی دیگر حوزه جوانان که بخش اعظم آن را دختران جوان تشکیل می دهند هم با این ادغامی که صورت گرفته بدجوری تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است.”

دولت حسن روحانی در حال آماده شدن برای ارائه گزارش صد روزه خود می شوند، در حالی که معاونت اموز زنان بیش از ۵۰ روز نیست که آغاز به کار کرده است.

Tags: , , , ,

پاسخ دهید