تونس: نقض آزادی‌های فردی را پایان دهید

ولوم: در ادامۀ خشونت‌ها و نقض آزادی‌های مدنی که در تعدادی از مدارس٬ مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های تونس رخ داد و در طی آن برخی از دانشجویان و استادان مورد حمله فیزیکی قرار گرفته یا به دلیل پوششان که مطابق طبع عاملان حمله نبود٬ تهدید شدند٬ «انجمن تحقیق و توسع زنان تونسی» (AFTURD) مراتب ناخرسندی شدید خود را ابراز کرد و این اعمال را محکوم نمود و آن‌ها را در تضاد با اصول جمهوریت و آزادی‌هایی که جمهوریت برای فرد و اجتماع تضمین می‌کند٬ دانست.

AFTURD نسبت به این اعمال خشونت‌بار که در تعداد بالا و به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شوند٬ هشدار داد و آن‌ها را حرکت‌هایی خواند که طراحی شده‌اند تا تخم وحشت بپراکنند و زنان را از ابراز آزادانۀ پایه‌ای‌ترین حقوق خود در مکان‌های عمومی دلسرد کنند؛ و بنابراین تضعیف کنندۀ دستاوردهایی هستند که با تلاش مردم تونس ﴿چه مرد و چه زن﴾ در طول دهه‌ها به دست آمده است.

AFTURD همبستگی بدون قید و شرط خود را با تمام کسانی ابراز کرد که از این اقدامات متعصبانه٬ تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار در کلیه مکان‌های عمومی آسیب دیده‌اند.
ما مصرانه از تمامی مقامات مسئول می‌خواهیم که با این پدیده برخورد نموده و از تمام شهروندان مرد یا زن در برابر کلیهٔ اشکال پرخاشگری و تجاوز محافظت کنند و قانون را در مورد عاملان به اجرا درآورند.
ما همچنین انجمن‌های مدنی را فرا می‌خوانیم تا برعلیه این خشونت‌ها به حرکت در‌آیند؛ احزاب سیاسی را تشویق می‌کنیم تا به صدا درآمده و علیه خطری که دموکراسی و آزادی را در مدارس٬ دانشگاه‌ها و به طور کل کشور را تهدید می‌کند٬ اقدام نمایند.
برای افتورد
رییس بالحاج ذکری رادی

منبع: AFTURD

Tags: ,

پاسخ دهید