افغانستان: فروش زنان در ننگرهار

گزارش تلویزیون طلوع از فروش زنان در افغانستان

Tags: , ,

پاسخ دهید