افغانستان: راهپیمایی اعتراضی زنان به آزار خیابانی

گزارش بی بی سی از راهپیمایی اعتراضی زنان افغانستان را در اینجا ببینید.

Tags:

پاسخ دهید