افغانستان: آغاز به کار زنان پلیس

این گروه از زنان افغان پس از یک دوره آموزشی هشت هفته ای از مرکز آموزشی پلیس “انصار ۶۰۶” در هرات فارغ التحصیل می شوند. مربیان پلیس افغانستان، عمدتا خارجی هستند.
در این مجموعه عکس هایی از تمرین های این زنان پلیس می بینید.
منبع: بی بی سی فارسی

Tags:

پاسخ دهید