زیرا هدف ما درست است، تجربه زنان در انقلاب های خاورمیانه

در این آدرس پس از انتخاب زبان فارسی از گزینه های پایین ویدئو ببینید.

 

Tags: , ,

پاسخ دهید