Posts Tagged ‘انقلاب’

زیرا هدف ما درست است، تجربه زنان در انقلاب های خاورمیانه

پنجشنبه, 9 می 2013

در این آدرس پس از انتخاب زبان فارسی از گزینه های پایین ویدئو ببینید.  

ادامه مطلب...

برای اینکه هدف ما درست و منطقی است (گزارش ویدئویی)

پنجشنبه, 11 آوریل 2013

[vimeo ] <iframe src=”http://player.vimeo.com/video/60947299?js_api=1&amp;js_swf_id=upliisoebz527382481366052738248″ width=”289″ height=”173″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

ادامه مطلب...