Posts Tagged ‘فراخوان مقاله’

ولوم: فراخوان مقاله برای نخستین فصلنامه فارسی-دری شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان

جمعه, 13 ژانویه 2012

کنترل بر بدن و ذهن زن (سکچوالیته)، همواره به عنوان یکی از روشهای بازتولید مردسالاری در تمامی جوامع مطرح بوده است. کنترل سکچوالیته از سوی منابع مختلف قدرت و به روشهای مختلف اعمال می شود. از دهه ۱۹۸۰ تا کنون در سرتاسر جهان و در بسیاری از جوامع مسلمان، زنان شاهد رشد جنبش های سیاسی-بنیادگرایی [...]

ادامه مطلب...